Kaplanpostu Şövalye

>> Kaplanpostu Şövalye

დიდებული ვეფხისტყაოსანი
სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი! Şerefsizce yaşamaktansa onuruyla ölmek daha iyidir, erkekçe”.
 
Gürcü yazar shoTa RUSTAVELİ “Vepkhistkaosani (Kaplan Postlu şövalye-Kahraman)” isimli kitabını 1200 yılların sonunda, 1300 lü yılların başında yazmıştır.  
 
Şota Rustaveli uzun zaman önce kral Tamara döneminde yaşıyordu. Gürcistan’ın 1200 lü yılların sonunda kısa bir imparatorluk dönemi var. Tamara bu dönemde Gürcistan’ın kralıydı.
 
Güzelliğiyle meşhur Tamara, hükümdarlığı ile düşmanlarının korkulu rüyası, vatandaşları için ise bir iyilik perisi olarak anılır.
 
Bu dönemde yaşayan Şota RUSTAVELİ; Gürcü edebiyatının destansı başyapıtı Vepkhistkaosani (Kaplan Postlu Kahraman) adlı eserin yazarıdır.
 
Rustaveli, Kraliçe Tamara'ya âşık olmuş, ama sevgisine karşılık bulamaması nedeniyle Kudüs'e gitmiş, oradaki Gürcü manastırına yerleşmiş ve orada ölmüştür.
 
 Büyük şiir kitabı “Kaplanpostlu şövalye”yi o yazmıştır. Bu kitap 1.587 dörtlükten oluşmaktadır.
 
Bu kitap gürcü edebiyatının  yaratıcısı sayılır.
 
Bu kitapta sevgi ve dostluk olaylarının yanı sıra ilahi sevgiler, başka ülkeleri de konu alarak Gürcistan sevgisi işlenmiştir.
 
Bu kitabı tarihte gürcü kızları çeyiz olarak götürüyordu, bu gelenek günümüze kadar ulaşmıştır.
 
Kaplanpostlu Şövalye”nin kahramanlarının davranışları bir çok insana örnek oldu. Bundan dolayı o gürcülerin en çok sevilen kitabı olarak bilinir.
 
Bu kitap Dünya’da bütün dillere çevrilmiştir. Sadece Rusça çevirisi yokmuş. 1937 Yılına Gürcistan’da Salva NUTSUBİDZE adlı bir yazarı tutuklarlar. Konu serbest bırakılması için staline intikal eder. Stalin derki o adam iyi bir bilim adamıdır, söyleyin ona KAPLANPOSTLU ŞÖVALYE(VEFXİSYAOSANİ) nin Rusça tercümesi yok. Eseri Rusçaya çevirsin serbest bıraktırırım der.
                Salva NUTSUBİDZE eseri kısa bir sürede Rusçaya tercüme eder ve serbest kalır ve böylece Dünyada bütün dillere çevrilmiş olan “KAPLANPOSTLU ŞÖVALYE” Rusça’ya da çevrilmiş olur.
                Bugün Gürcistan’da “Salva NUTSUBİDZE” ismiyle birçok cadde vs. ismi bulunmaktadır.
                (Sosyal paylaşım siteleri bilgi paylaşımı açısından çok önemlidir. Maalesef günlük tartışmalar yüzünden bu alan yeteri kadar değerlendirilememektedir).
 
ანდერძი ავთანდილისა როსტევან მეფის წინაშეოდეს გაიპარა
 
AVTANDİLİN ROSTEVAN ŞAHA VASİYETNAMESİNDEB İKİ DÖRTLÜK;
 
რა უარეა მამაცსა ომშიგან პირის მხმეჭელსა,
შემდრკალსა, შეშინებულსა და სიკვდილისა მეჭველსა!
კაცი ჯაბანი რითა სჯობს დიაცსა ქსლისა მბეჭველსა?
სჯობს სახელისა მოხვეჭა ყოველსა მოსახვეჭელსა!
 
ვერ დაიჭირავს სიკვდილსა გზა ვიწრო, ვერცა კლდოვანი;
მისგან გასწორდეს ყოველი, სუსტი და ძალგულოვანი;
ბოლოდ შეყარნეს მიწამან ერთგან მოყმე და მხცოვანი.
სჯობს სიცოცხლესა ნაზრახსა სიკვდილი სახელოვანი!
 
Bir yiğit meydandan kaçsa elbette odur korkak,
Ölümden saklananlar ar değildir, sizden ırak.
Korkak dişi dırdır kadınlardan daha aşağıdır,
Her şeyden daha iyidir bu dünyada anılır isim yapmak.
 
Ölüm budur, sığsınsan da dar, kayalık bir geçide,
Güçlü-güçsüz ayırmaz o, onun için aynıdır her bende.
Ölüm bir gün birleştirir, bakmaz ihtiyara, gence,
Şerefsizce yaşamaktan ölüm yeğdir şereflice.
Şerefsizce yaşamaktansa onuruyla ölmek daha iyidir, erkekçe.
 
 Okunma: 3454

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz