Sadrazam Reşit Mehmet Paşa

>> Sadrazam Reşit Mehmet Paşa

Sultan II. Mahmut döneminde sadrazamlık yapmış olan gürcü asıllı Osmanlı vezirlerindendir.  Hüsrev Paşa’nın konağında eğitim gördü.  Mirimiran rütbesi aldıktan sonra Karahisarı Sahip mutasarrıfı, Kütahya vali vekilliği, Konya, Tırhala, Vidin Valiliği, Rumeli Beylerbeyliği, İnebahtı ve Karlı Muhafızlığı görevlerinde bulundu. 1829 senesinde sadrazam oldu. Kavalalı Mehmet  Ali Paşa isyanın bastırılmasıyla görevlendirildi. Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa ile yaptıkları savaşta Mısır kuvvetlerine esir düştü. Bu savaş sonrasında 1833 senesinde sadrazamlık görevinden alındı.  Sadrazamlığı sonrasında Sivas ve Diyarbakır valiliği yaptı. 1836 yılında Diyarbakır’da vefat etti. Silahşör, cesur, gözünü budaktan sakınmayan bir özelliği sahip idi.  Reşit Mehmet Paşa’nın Emin Paşa ve İbrahim Bey adında iki oğlu vardı. Kabri Diyarbakır’da Kale Camii yanındaki kabristandadır.

Kabrinde yazılı olan kitabesi şöyledir;

Yok kurtuluş cihanda dest-i felekten asla
Bak böyle kahramanı haka düşürdü hayfa

Ol şir-i satvet-endaz ya’ni Reşit Paşa
Yek hamlede ederdi rubah-ı hasmı ifna

Cerr etmişidi tiğin ol server-i müşiran
Hun-ı adüvvü her dem eylerdi ondan icra

Her bir gazada hoşnud oldukları nümayan
Damad-ı şah-ı kevneyn hem şah-ı kişver-i ara

Mankut ile yazıldı tarihi ba-temenna
Ede saray-ı huldü meva Reşid Paşa (1252-1836)


Kaynak: Murat Kasap, Osmanlı Gürcüleri, İstanbul 2010, s.54,55

Okunma: 36573

Yazıya Yapılan Yorumlar
Yorum Yaz