Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Gürcistan Dostluk Derneği
 

                                                                                                       BAŞKAN:  

                                                                                                 Ali Rıza ALTUNEL
                                                                                               Özgeçmiş


Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Osman EPÇİM
Erdoğan GÜNEŞ
Samiye SOYSAL
Murat KASAP
Şahin ALTUN
Metin BALCI
Orhan BERİDZE
Ensar ŞİMŞEK
Mehmet YÜCE
Hacı Mahmut SÜMBÜL

 

 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Şeref ARSLAN
Engin ŞENOL
Burhan TUNÇ
Kenan GÜLER
Erdem AYDIN
Erdoğan TERCAN
Aytekin ŞİMŞEK
Arslan GÜNEŞ
Turgay ŞİMŞEK
Üzeyir SÜMBÜL
Nurgül YAVUZ
 
 

Denetleme Kurulu Asil Üyeler

 

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler


 

Üyelik Şartları:
 • Derneğin asil, onursal ve fahri olmak üzere üç ayrı türde üyesi vardır.
 • Derneğe Asil, Onursal yada Fahri Üye olabilmek için; 

  a) Medeni hakları kullanma yeteneğine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak,
  b) Yasal hakları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak,
  c) Dernekler yasasının kurulmasını yasakladığı bir derneği kurmak ve yönetmek suçlarından biriyle mahkum olmamış bulunmak,
  d) Daha önce dernek üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmiş olmamak,
  e) En az iki asil üyenin teklifi ve yönetim kurulunun çoğunluk oyu ile üyeliğe kabul edilmiş olması gereklidir.
  Yönetimi Kurulu, teklif edilen kişiyi üyeliğe alıp almamakta serbesttir; bu iradesini, müracaat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde karara bağlar.

  Derneğin Resmi Karar ve Yönetim Organları:

  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetleme Kurulu
  d) Haysiyet Divanı

  Derneğin başlıca gelir kaynakları şunlardır:

  a) Üye aidatları
  b) Muhtelif bağış ve yardımlar
  c) Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen gelirler
  d) İlgili makamların izniyle kabul edilecek diğer iç ve dış kaynaklı gelirler

  DERNEĞİN AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI
   
 • Derneğin başlıca amacı, Türkiye ile Gürcistan arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri paralelinde, iki ülke halklarının birbirlerine karşı olan mevcut tarihî akrabalık, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek ve kuvvetlendirmektir. Bu cümleden olmak üzere;

  a) Türk ve Gürcü halkları arasında kültür, sanat, eğitim, ekonomi ve turizm alanlarında mevcut ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak ve yeni ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlamak,
  b) Türk ve Gürcü halkları arasında dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek; ülke vatandaşları arasında her türlü toplumsal ve bireysel ilişkilere olumlu katkılar yapmak,
  c) Türkiye ve Gürcistan devletlerinin mer'î hukukları ve evrensel insan hakları çerçevesinde, iki ülke toplumları arasında ortak yeni menfaat alanları ve konuları ortaya çıkarmak,
  d) Türk ve Gürcü temel kaynaklarını araştırmak, bunların her iki ülkede karşılıklı olarak tanıtımını sağlayarak, gelecek nesillere bu konuda rehberlik yapmak,
  e) Türk ve Gürcü yazar, sanatçı ve fikir adamları ile bunların eserlerini karşılıklı olarak her iki topluma tanıtmak ve sevdirmektir.
   
 • Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için;

  a) Kitap, dergi ve gazete yayınlar; internet siteleri, radyo ve televizyon yayın kanalları kurar ve mevcut yayın organları ile ortak yayınlar yapar.
  b) Her türlü menkul ve gayr-ı menkuller ile ulaşım ve haberleşme araçlarını kiralar yada satın alır.
  c) Türkiye ve Gürcistan'da, kâr amacı olmaksızın özel dil kursları ve okullar gibi eğitim kurumları kurar ve işletir; karşılıklı öğretim üyesi ve elemanı mübadelesi yapar; bilimsel araştırma projelerini destekler.
  d) Üniversitelerde, bilim yada sanat dallarında lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi gören Türk ve Gürcü öğrencilere eğitim yardımı yapar ve burs verir; araştırma projelerine maddi destek sağlar.
  e) Türk ve Gürcü sanatçı ve yazarların eserlerini Türkçe ve Gürcüce yayınlar; bu eserleri uygun fuar, sergi, festival, konser vb. etkinliklerde tanıtır, özel gösterim programları düzenler.
  f) Türkiye'de ve Gürcistan'da, kültür ve sanat etkinlikleri ile bilimsel toplantılar düzenler yada başkalarınca düzenlenen etkinlik ve toplantıları destekler.
  g) Türk ve Gürcü toplumlarının dini ve milli bayramlarını birlikte kutlar; Türkiye ve Gürcistan'da ortak kutlama programları düzenler.
  h) Bu tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmek ve çalışmaları yapmak üzere her türlü aynî ve nakdî yardımlar ile şartlı yada şartsız bağışları kabul eder.


Okunma: 3927